اعضای هیأت مدیره

 

ردیف نام رشته تحصیلی پست سازمانی  
1 فردین دیاری پور

کارشناسی فیزیک هسته ای و 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مدیرعامل
2 علی شیعه بیگی کارشناسی ارشد مهندسی عمران رئیس هیأت مدیره
3 علی اکبر هاشمی کارشناسی ارشد مهندسی برق عضو هیأت مدیره
4 محمود جنیدی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک عضو هیأت مدیره
5 علیرضا پرهیزکار کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی عضو هیأت مدیره